Regulamin

Usługa Bene Best jest obsługiwana przez:

Maslosoft LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, Delaware 19958 USA

Identyfikator Podatkowy: 36-4931318

Poprzez używanie strony internetowej Bene Best (“Usługa”), lub innych usług Maslosoft LLC (“Maslosoft”), zgadzasz się przestrzegać niniejszego regulaminu (“Regulamin”)

Maslosoft rezerwuje sobie prawo do aktualizacji i zmian Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie nowe cechy, które wzbogacają lub usprawniają aktualną Usługę, włączając nowe narzędzia oraz zasoby podlegają Regulaminowi. Kontynuacja z korzystania z Usługi po takich zmianach oznacza twoją zgodę na wprowadzone zmiany. Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Regulaminu na stronie: https://bene.best/pl/o-nas/regulamin/

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta. Podczas gdy Maslosoft zabrania takich zachowań i Treści w Usłudze, rozumiesz i zgadzasz się, że Maslosoft nie może być odpowiedzialny za Treści publikowane w Usłudze i mimo to możesz być narażony na takie materiały. Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi na własne ryzyko.

Warunki Konta

 1. Aby korzystać z tej usługi, musisz mieć ukończone 13 lat.

 2. Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.

 3. Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.

 4. Z Twojego konta może korzystać tylko jedna osoba - udostępnianie pojedynczego konta wielu osobom jest niedozwolone. Możesz utworzyć osobne konta dla dowolnej liczby osób.

 5. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Maslosoft nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.

 6. Jesteś odpowiedzialny za wszystkie publikowane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.

 7. Jeśli korzystasz z bezpłatnego konta, nie możesz blokować reklam.

 8. Jedna osoba lub osoba prawna może utrzymywać więcej niż jedno bezpłatne konto.

 9. Użytkownik nie może korzystać z Usługi w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. W trakcie korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika (w tym między innymi praw autorskich).

Warunki API

Klienci mogą uzyskać dostęp do danych konta Bene Best za pośrednictwem interfejsu API (Application Program Interface). Jakiekolwiek użycie interfejsu API, w tym korzystanie z interfejsu API za pośrednictwem produktu innej firmy, który uzyskuje dostęp do Bene Best, jest związane warunkami niniejszej umowy oraz następującymi warunkami szczegółowymi:

 1. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że Maslosoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładowe szkody, w tym, ale nie wyłącznie, odszkodowania za utratę zysków, wartości firmy, wykorzystanie, dane lub inne straty niematerialne (nawet jeśli Maslosoft został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikających z korzystania z interfejsu API lub produktów innych firm, które uzyskują dostęp do danych za pośrednictwem interfejsu API.

 2. Nadużycie lub nadmiernie częste żądania do Bene Best za pośrednictwem interfejsu API mogą skutkować czasowym lub stałym zawieszeniem dostępu Twojego konta do interfejsu API. Maslosoft, według własnego uznania, określi nadużycie lub nadmierne użycie API. Maslosoft podejmie rozsądną próbę za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby ostrzec właściciela konta przed zawieszeniem.

 3. Maslosoft zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, dostępu do API (lub jakiejkolwiek jego części) z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

Warunki Płatności, Zwrotów, Podnoszenia i Obniżania Planu Usługi

 1. Bene Best obciąży Cię tylko wtedy, gdy wyraźnie zamówisz nowe lub zażądasz odnowienia płatnej usługi.

 2. Podniesienie planu z bezpłatnego planu na dowolny płatny plan będzie wymagało zapłaty przez Ciebie.

 3. Usługa jest rozliczana z góry co miesiąc lub co rok i nie podlega zwrotowi. Nie będzie żadnych zwrotów ani kredytów za częściowo wykorzystane miesiące Usługi, podnoszenia / obniżenia lub zwrotów za miesiące niewykorzystane przy otwartym koncie.

 4. Wszystkie opłaty nie obejmują wszystkich podatków, opłat ani opłat nakładanych przez organy podatkowe, a Ty jesteś odpowiedzialny za zapłatę wszystkich takich podatków, opłat lub ceł, z wyjątkiem tylko podatków amerykańskich (federalnych lub stanowych).

 5. W przypadku każdego podniesienia planu, będzie wymagana zapłata różnicy cen licząc do końca aktywnego cyklu rozliczeniowego.

 6. Obniżenie planu Usługi może spowodować utratę Treści, funkcji lub pojemności Konta. Maslosoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie straty.

 7. Obniżenie poziomu usługi nie spowoduje zwrotu kosztów za niewykorzystany okres usługi.

Rezygnacja i Wypowiedzenie

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe anulowanie konta. E-mail lub telefoniczne żądanie anulowania konta nie jest uważane za anulowanie. Możesz anulować swoje konto w dowolnym momencie, klikając link Konto na globalnym pasku nawigacyjnym u góry ekranu.

 2. Wszystkie Twoje Treści zostaną umieszczone w kolejce do usunięcia z Usługi po anulowaniu. Informacje te można odzyskać po przywróceniu konta w ciągu jednego miesiąca od anulowania.

 3. Anulowanie konta nie spowoduje zwrotu kosztów za niewykorzystany okres usługi.

 4. Maslosoft, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć konto i odmówić wszelkich bieżących lub przyszłych usług, lub jakiejkolwiek innej usługi Maslosoft, z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta lub dostępu do Konta, a także przepadek i zrzeczenie się całej Treści na Koncie. Maslosoft zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Modyfikacje Usługi i Cen

 1. Maslosoft zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i od czasu do czasu do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia, tymczasowo lub na stałe, Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) z powiadomieniem lub bez powiadomienia.

 2. Ceny wszystkich Usług, w tym między innymi miesięczne opłaty za abonament do Usługi, mogą ulec zmianie po 30-dniowym powiadomieniu od nas. Takie powiadomienie może zostać dostarczone w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmian w witrynie Bene Best (bene.best) lub samej Usłudze.

 3. Bene Best nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek zmiany, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Prawa Autorskie i Własność Treści

 1. Nie rościmy sobie żadnych praw własności intelektualnej do materiałów dostarczanych do Serwisu przez ciebie. Twój profil i przesłane materiały pozostają twoje. Jednak ustawiając swoje strony jako udostępnione publicznie, zgadzasz się zezwalać innym na wyświetlanie i udostępnianie Treści.

 2. Maslosoft nie dokonuje wstępnej kontroli treści, ale Maslosoft i wyznaczene osoby mają prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić lub usunąć dowolną Treść dostępną za pośrednictwem Usługi.

 3. Wygląd i styl Serwisu jest chroniony prawem autorskim © 2018 Maslosoft LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie można powielać, kopiować ani ponownie wykorzystywać żadnej części HTML / CSS, Javascript lub elementów lub koncepcji projektów wizualnych bez wyraźnej pisemnej zgody Maslosoft.

Warunki Ogólne

 1. Korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na twoje własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”.

 2. Pomoc techniczna jest udzielana tylko posiadaczom płatnych planów i jest dostępna tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Rozumiesz, że Maslosoft korzysta z zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, sieci, pamięci masowej i powiązanych technologii wymaganych do działania Usługi.

 4. Nie wolno modyfikować, dostosowywać ani hackować Usługi ani modyfikować innej strony internetowej, aby fałszywie sugerować, że jest ona powiązana z Usługą, Maslosoft lub jakąkolwiek inną usługą Maslosoft.

 5. Użytkownik zgadza się nie replikować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi ani dostępu do Usługi bez wyraźnej pisemnej zgody Maslosoft.

 6. Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać treści i kont zawierających treści, które według naszego uznania są bezprawne, obraźliwe, groźne, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

 7. Słowne, fizyczne, pisemne lub inne nadużycia (w tym groźby nadużycia lub zemsty) jakiegokolwiek klienta skierowane do pracownika, członka lub urzędnika Maslosoft spowodują natychmiastowe rozwiązanie konta.

 8. Rozumiesz, że techniczne przetwarzanie i transmisja w Usłudze, w tym Treści, mogą być przekazywane bez szyfrowania i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń.

 9. Nie wolno przesyłać, wysyłać, hostować ani przesyłać niechcianych wiadomości e-mail, SMS-ów ani wiadomości „spamowych”.

 10. Nie wolno przesyłać żadnych robaków lub wirusów ani żadnego programu komputerowego o charakterze destrukcyjnym.

 11. Jeśli wykorzystanie przepustowości znacznie przekracza średnie wykorzystanie przepustowości (określone wyłącznie przez Maslosoft) innych klientów Bene Best, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wyłączenia konta lub ograniczenia hostingu plików do czasu zmniejszenia zużycia przepustowości.

 12. Maslosoft nie gwarantuje, że (i) usługa spełni twoje specyficzne wymagania, (ii) usługa będzie nieprzerwana, terminowa, bezpieczna lub wolna od błędów, (iii) wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne, (iv) jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem usługi spełni twoje oczekiwania i (v) wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.

 13. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że Maslosoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub przykładne szkody, w tym, ale nie wyłącznie, odszkodowania za utratę zysków, wartości firmy, użytkowania, danych lub innych strat niematerialnych (nawet jeśli Maslosoft został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód), wynikających z: (i) użycia lub niemożności korzystania z usługi; (ii) koszt zakupu towarów i usług zastępczych wynikających z wszelkich towarów, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych lub otrzymanych wiadomości lub transakcji zawartych za pośrednictwem lub z usługi; (iii) nieuprawniony dostęp do lub transmisje twoich transmisji lub danych; (iv) oświadczenia lub postępowanie jakiejkolwiek strony trzeciej w ramach usługi; (v) lub jakiekolwiek inne kwestie związane z usługą.

 14. Niepowodzenie Maslosoft w wykonywaniu lub egzekwowaniu jakichkolwiek praw lub postanowień Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Regulamin stanowi całość umowy między użytkownikiem a Maslosoft i reguluje korzystanie przez użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a Maslosoft (w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich wcześniejszych wersji Regulaminu).

 15. Pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać na adres hello@bene.best.